Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit een predikant, 3 ouderlingen en 3 diakenen. De consulent van onze gemeente, ds.W. van Klinken, fungeert als preses (voorzitter). Daarbij fungeert één van de ouderlingen als assessor (plaatsvervanger) en één van de overige kerkenraadsleden is scriba (secretaris). Deze vormen samen het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad.

Ouderlingen:

De heer W.P. Kooy
De heer J.C. van Os
De heer M. Rijsdijk

De ouderlingen zijn in hoofdzaak geroepen er voor te zorgen dat in de gemeente alles met orde geschiedt. Ook dragen zij mede de verantwoordelijkheid voor de bediening des Woords en het rechte gebruik van de sacrementen, alsmede de pastorale zorg in de gemeente.

Diakenen:

De heer M. Vink
De heer C.G. Kamerman

De diakenen zijn in hoofdzaak geroepen tot de dienst van de barmhartigheid. Naast het voorzien in de nood van personen en gezinnen wordt de dienst van de barmhartigheid in praktijk gebracht door vertegenwoordiging bij diverse zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld Diaconaal Maatschappelijk Werk te Sliedrecht. Verder zorgen zij voor het bijeen brengen van de benodigde gelden voor het uitoefenen van het diaconaat binnen de eigen gemeente en verder weg. Ook doen zij dienst aan de tafel des Heeren tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL23 RABO 0108 3425 30 t.n.v. Diaconie der Hersteld Hervormde Gemeente te Papendrecht

Het volledige postadres van de kerkenraad is:
Kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Papendrecht
t.a.v. ouderling W.P. Kooy | P.C. Hooftlaan 133 | 3351 EM | Papendrecht

Klik hier voor ANBI informatie van de Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht.

  • © hersteld hervormde kerk 2022